Pathology

Pathology

Dr. Sabina Shrestha

Senior Pathologist

NMC No : 2947

Pathology

Dr. Rajesh Deo

Pathologist

NMC No : 9736

Pathology

Dr. Binaya Shrestha

Pathologist Registrar

NMC No : 15290